فیلتر مگنت

ساختمان ملکولی مواد معدنی آب را تغییرمیدهد،وقتی که ساختمان ملکولی مواد داخل آب تغییرکرد حالت چسبندگی آب نقصان پیدا می کندوهمچنین رسوبات تشکیل شده درلوله دراثرآهنربا ازسطح لوله کنده شده ووارد جریان آب میگردد.

انواع مخصوص آهنربا:باعث جلوگیری ازرسوب مواد درلوله آب ،دیگ بخارودیگرلوله ها میشود. آب آهنربائی باعث میشود که رسوبات آب سخت گرفته شودوهمچنین رسوبات تشکیل شده درلوله دیگ،شوفاژوغیره ازسطح کنده شده ووارد جریان آب شود وخارج میگردد،معمولا دستگاه های آبنرمکن (SOFTNER)نمک طعام را جایگزین کربنات کلسیم ومنیزیم می کند وآب نرمتر میشود ولی مغناطیس به موادداخل انرژی داده وقطبهای منفی ومثبت آنرا بارور مینماید،طوریکه دیگر به سطح لوله نمی چسبد وهمچنین رسوبات چسبیده شده نیز کنده میشودوازسطح لوله جدا میگردند،این خاصیت باعث میشود که رسوبات دیگهای بخار ،لوله ها ،سیستم های آب گرم وسرد،کنده تمیزشوندوازنابودی آنها جلوگیری به عمل آید.

کاربرد : آهنربا (مغناطیس )رابرای جلوگیری ازرسوبگذاری بکاربریم . نمکهای داخل آب را قطبی مینماید.این آب قطبی که حالت چسبندگی ندارد دیگررسوبات تشکیل شده درلوله را پاک کرده وبا خود میبرد به این سیستم (Magneto hydro dynamic)میگویند .

نیروی آب مغناطیس : همچنین میتوانیم بگوئیم که آب مغناطیسی حالت یونیزاسیون پیدا میکند دراثر آب مغناطیس ساختمان موادذخیره شده درآب ولوله ها متلاشی میشود،قدرت آب مغناطیس بستگی به قدرت مغناطیس ،شدت جریان آب،املاح ، حالت ونوع لوله دارد.

upsara

/ 1 نظر / 63 بازدید